Gmina Kunice

Aktualności

15
Mar

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Drukuj
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie388 kB
14
Mar

Wypalanie traw jest nielegalne

Drukuj
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny". Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. Rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
2. Korzystania z otwartego płomienia
3. Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami)-kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

P r z y p o m n i e n i e

Obowiązek utrzymania czystości na terenie posesji wynika, z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Gminy w Kunicach w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ".
Zgodnie z zapisami znajdującymi się w powyższych aktach prawnych każdy właściciel posesji jest zobowiązany min. do:
- utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.
Walka z chwastami jest również obowiązkiem właściciela nieruchomości, obecny stan stwarza zagrożenia pożarowe, jest również siedliskiem szkodników min. mysz. Systematyczne wykaszanie wpłynie korzystnie na jej estetykę i nie będzie powodem naszych interwencji w tej sprawie oraz roszczeń ze strony innych zainteresowanych.
Przypominam zatem iż oprócz odpowiedzialności odszkodowawczej , właścicieli nieruchomości obciąża obowiązek walki z organizmami szkodliwymi przez , które rozumie się wiele rodzaju chwastów reguluje to ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r./Dz.U.z 2004 r , Nr 11, poz. 94/. Zobowiązuję do natychmiastowego uporządkowania nieruchomości poprzez jej wykoszenie i utrzymanie jej w należytym stanie.

Wójt Gminy
Zdzisław Tersa
13
Mar

Tu mieszkam - tu płacę

Drukuj
Szanowni Państwo
jeżeli mieszkacie w naszej Gminie, a nie jesteście tutaj zameldowani, wskażcie w Urzędzie Skarbowym Gminę Kunice jako miejsce zamieszkania!

Dlaczego to ważne?
Prawie 38 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powraca do ich miejsca zamieszkania - przekazywane są z budżetu państwa do budżetu gminy, w której mieszkają.
Te środki finansowe stanowią znaczącą pozycję w skali dochodów naszej gminy. W 2016 roku była to kwota ponad 7 mln zł (ok. 26 % dochodów gminy).
Ta kwota może być znacznie wyższa – zależy to tylko od Państwa dobrej woli!
Wiele osób mieszkających w Gminie Kunice zameldowanych jest w innych gminach i rozlicza się zgodnie z miejscem zameldowania (np. w Legnicy), a nie faktycznego zamieszkania. Część zapłaconego przez te osoby podatku dochodowego zasila wtedy budżet innej gminy. Tracimy pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę komfortu życia naszych Mieszkańców.
To Państwo decydujecie, gdzie trafią Wasze pieniądze!
Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Dlatego prosimy:
Jeżeli na dzień 31 grudnia ubiegłego roku mieszkaliście na terenie naszej Gminy (a nie jesteście tutaj zameldowani), to wskażcie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) faktyczne miejsce zamieszkania w Gminie Kunice. Rozliczając PIT dla naszej Gminy, w której przecież mieszkacie, inwestujecie w naszą Małą Ojczyznę.

Jak to zrobić?
Wszystkich mieszkańców Gminy Kunice obsługuje Urząd Skarbowy w Legnicy, mający swoją siedzibę przy ulicy Wrocławskiej 37, 59-220 Legnica. Jeśli więc rozliczają się Państwo samodzielnie z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej i nie zarejestrowane jako podatnicy VAT), to na formularzu PIT wystarczy wpisać:
- w części A - Urząd Skarbowy w Legnicy
- w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Kunice.

Jeżeli z podatku dochodowego rozlicza Was płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania jest Gmina Kunice. Poza okresem składania rocznego rozliczenia, można wskazać miejsce zamieszkania w naszej Gminie wypełniając formularz ZAP-3, który służy do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (jeżeli jest inne niż adres stałego zameldowania) lub numeru konta bankowego. Urzędy Skarbowe posiadają dostęp do rejestru państwowego PESEL, więc o zmianie innych danych osobowych nie musimy ich informować.

PIT

W załączeniu zamieszczamy wzór formularza aktualizacyjnego ZAP-3:
Pozostali podatnicy mają obowiązek poinformować o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Wymaga to złożenia - w zależności od ich statusu ewidencyjnego - formularza CEIDG-1 lub NIP-7.
PROSTY SPOSÓB, ABY MOJE PODATKI TRAFIŁY TAM, GDZIE MIESZKAM
W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT
PODAJEMY ADRES ZAMIESZKANIA, A NIE ZAMELDOWANIA!

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZAP3119 kB