Gmina Kunice

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. wchodzą w życie uchwały kształtujące tzw. „system śmieciowy” w Gminie Kunice.
Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Od 1 sierpnia 2016r. mieszkańcy nie będą ponosili już opłat zależnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość ale od gospodarstwa domowego.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej obowiązujące od 1 sierpnia 2016r.

Rodzaj gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu śmieci

Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania śmieci

Gospodarstwo 1 - osobowe

12,50 zł

26,00 zł

Gospodarstwo 2 - osobowe

25,00 zł

52,00 zł

Gospodarstwo 3 - osobowe

37,50 zł

78,00 zł

Gospodarstwo 4 - osobowe

50,00 zł

104,00 zł

Gospodarstwo od 5 i więcej osób

55,00 zł

130,00 zł


Terminy płatności opłaty za śmieci:

Za jaki miesiąc ?

Do kiedy zapłacić ?

Styczeń

15 lutego

luty

15 marca

marzec

15 kwietnia

kwiecień

15 maja

maj

15 czerwca

Czerwiec

15 lipca

Lipiec

15 sierpnia

Sierpień

15 września

Wrzesień

15 października

Październik

15 listopada

Listopad

15 grudnia

Grudzień

15 grudnia


Na jaki numer konta ?
Bank Spółdzielczy O/Kunice numer 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

Dlaczego w Gminie Kunice zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła ostatnia, rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 1 sierpnia 2016r.

Dlaczego metoda od gospodarstwa domowego?

Wybierając metodę naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy Gmina Kunice – zarządzająca systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oparła się na doświadczeniu i wiedzy na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem. Uwzględniono także prace naukowe dotyczące struktury wytwarzania odpadów komunalnych, stwierdzających że to nie poszczególna osoba wytwarza odpady ale gospodarstwo domowe jako całość.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagane jest bilansowanie przychodów z kosztami jakie gmina musi ponosić, a celem jest osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji.

W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

W załączeniu nowe uchwały śmieciowe: