Gospodarka odpadami komunalnymi

23 lutego 2021

PSZOK – Informacja

Z uwagi na znaczną ilość właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy korzystają z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ziemnicach, w trosce o Państwa komfort, prosimy […]
21 stycznia 2021

Informacja na temat bioodpadów

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kunice numer XX/134/20 z dnia 30 września 2020r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości […]
29 grudnia 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (01.01-30.06.2021)

do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. (PDF) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie 1 stycznia 2021r. do […]
29 grudnia 2020

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ziemnice

Informujemy, że od 4 stycznia 2021r. rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ziemnice (naprzeciwko „POM”). Na PSZOK’u będą przyjmowane odpady selektywnie zebrane pochodzące […]
20 października 2020

Zmiany w systemie gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania odpadami.   Zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca, zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i […]
20 października 2020

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie […]
16 października 2020

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Użytkownik sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, za którego uważa się: Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym […]
16 października 2020

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK zrealizowany w miejscowości Ziemnice (gmina Kunice) będzie funkcjonował od 1 stycznia 2021r. (Do otwarcia odpady problemowe będą odbierane w dotychczasowy sposób tj. poprzez organizowane zbiórki […]
16 października 2020

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i […]
13 października 2020

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania […]
13 października 2020

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kunice

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Nowodworskiej 60 Nr rejestrowy […]
3 września 2020

Harmonogram zbiórki akcyjnej – wrzesień 2020

do pobrania: Harmonogram – zbiórka akcyjna wrzesień 2020