Numery kont bankowych

Numery kont bankowych Bank Spółdzielczy O/Kunice

 

27 8649 1028 2001 0000 0228 0002

Opłata adiacencka

70 8649 1028 2001 0000 0228 0004

Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego

14 8649 1028 2003 3000 0228 0024

Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne: dochody z najmu i czynszów dzierżawnych, dochody z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia mienia gminnego

24 8649 1028 2003 3000 0228 0038 Opłata za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 Wadia i zabezpieczenia 
97 8649 1028 2001 0000 0228 0003 Opłaty za odpady komunalne