Program Czyste Powietrze

Od 21.10.2020r.  rozpoczął się nabór wniosków  w drugiej części programu „Czyste Powietrze”,  dotyczący podwyższonego poziomu dofinansowania na wymianę kopciucha i termomodernizację domu. W tym celu do wniosku na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” trzeba będzie załączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny.

W Gminie Kunice zaświadczenia o dochodach wydawane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Kunicach z siedzibą przy ul. Gwarnej 1, 59-216 Kunice tel. 76 8 575 316

Zaświadczenia wydawane będą na podstawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. 

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, które muszą spełnić następujące warunki:
1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (mogą być wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne),

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje dotyczące programu „Czyste powietrze” oraz pomoc w uzupełnieniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kunicach  pod numerem telefonu 76 8575 322 wew. 39

 

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do  31 grudnia 2021r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

  • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021r.,
  • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r. Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

  • Wytyczne Komisji Europejskiej,
  • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
  • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

  1. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175% najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
  2. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125% najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.