Informacje o gminie

Przewodnik po Gminie

Gmina w liczbach

 • Powierzchnia: 9 266 ha
 • Liczba mieszkańców na 31. 12. 2018: 6465 (mężczyzn: 3182, kobiet: 3284)
 • Liczba sołectw: 13
 • Bonitacja gleb:
  • grunty orne: 5062 ha
  • łąki: 590 ha
  • pastwiska: 699 ha
  • użytki rolne razem – 73.36 %
  • lasy i grunty leśne – 1526 ha – 16.46%
  • wody stojące – 292 ha – 3.15%

 


Położenie geograficzne

Według klasyfikacji podziału administracyjnego gmina Kunice leży w centralnej części powiatu legnickiego i województwa dolnośląskiego, graniczy z gminami Prochowice, Miłkowice, Legnickie Pole, Ruja oraz miastem Legnica.

Gmina Kunice położona jest na północny – wschód od Legnicy, w odległości 5 km od tego miasta, w obrębie Bloku Przedsudeckiego o charakterze równinnym z licznymi jeziorami i oczkami wodnymi o charakterze polodowcowym. W części północnej gminy znajdują się duże kompleksy leśne stanowiące południową granicę Borów Dolnośląskich.


Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Teren Gminy Kunice można podzielić na trzy jednostki morfologiczne: szeroką i płaską dolinę Kaczawy, terasę średnią oraz wysoczyznę polodowcową. Dwie ostanie jednostki występują symetrycznie na północ i południe od osi doliny Kaczawy. Terasa najniższa wzniesiona około 3 m nad średni poziom Kaczawy liczy 1- 1,5 km szerokości. Terasa średnia – akumulacyjna, wzniesiona 8 -10 m nad średni poziom wody w rzece, stanowi szeroko rozprzestrzenioną płaszczyznę. Na tej terasie leżą jeziora Pojezierza Legnickiego. Na zewnątrz od systemu teras rzecznych występują wysoczyzny polodowcowe. Charakterystyczne dla rzeźby są ciągi moreny czołowej w południowej części gminy. Przeciętne nachylenie terenu nie przekracza 5 %, lokalnie zdarzają się skoki w nachyleniach większych, przekraczających 10 % a miejscami 20 %.

Najniżej położny punkt na terenie gminy znajduje się na wysokości 102,0 m n.p.m. – dolina Kaczawy na granicy z gminą Prochowice, najwyżej położony – 163.0 m n.p.m. wzniesienie na północny-zachód od Pątnowa Legnickiego.

Obszar gminy charakteryzuje się mierną gęstością sieci wodnej. W szerokiej płaskiej dolinie Kaczawy oraz na terasie średniej istnieje gęsta sieć cieków, na wysoczyźnie sieć hydrograficzna jest uboga, a składają się na nią głównie rowy melioracyjne. Największą rzeką jest Kaczawa. Od północy wpada do niej kilka niewielkich cieków, od południa przyjmuje Kaczawa rzekę Wierzbiak, Jeziorną, Jagodziniec. Przepływ w rzekach zależny jest przede wszystkim od warunków pogodowych. Wysokie stany wody zdarzają się wyłącznie wiosną – topnienie śniegów w Sudetach i latem – długotrwałe opady atmosferyczne.

Na terenie gminy znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, w tym dwa stosunkowo duże jeziora: Kunickie i Jaśkowickie. Więcej informacji na temat tych jezior znaleźć można w Informatorze.

Oprócz wymienionych jezior na terenie gminy jest kilkanaście mniejszych szczątkowych jezior lub śladów po nich, liczne odpływowe i bezodpływowe zaklęsłości w powierzchni moreny dennej z soczewkami torfu i osadami gytiowo – torfowymi, a także starorzecza Kaczawy i stawy rybne. Większe tereny podmokłe lub zabagnione występują na wschód od wsi Rosochata, w rejonie Jaśkowic oraz w dolinie Kaczawy. Nowe zbiorniki powstają w wyniku eksploatacji glin i żwirków: m.in. w Saplonej i Szczytnikach nad Kaczawą.

Roślinność pierwotną spotyka się jedynie fragmentarycznie na łąkach, pastwiskach, nieużytkach i w lasach. Terenów leśnych jest bardzo mało, w części południowej gminy w ogóle ich brak. Mimo to zachowały się obszary cenne ze względów ekologicznych. Są to prawnie chronione od 1945 roku rezerwaty przyrody:

 • fragmenty lasu liściastego na północ od Pątnowa Legnickiego – Błyszcz i Ponikwa, wyspa mew na jeziorze Kunickim – rezerwat ornitologiczny mewy śmieszki,
 • torfowisko na zachód od Kunic – występują tam rzadko spotykane w innych regionach rosiczka okrągłolistna i lipiennik; obecnie planowane jest objęcie tego terenu ścisłą ochroną i stworzenie rezerwatu pod nazwą 'Bagno Kunickie’.

Do interesujących pod względem przyrodniczym należą również tereny podmokłe na południe od cegielni Kunice, obszar bagienny na wschód od wsi Rosochata oraz fragmenty doliny Kaczawy.


Klimat

Gmina Kunice leży na obszarze zaliczanym do najcieplejszych w Polsce, zima trwa mniej niż 30 dni, a liczba dni z przymrozkami jest mniejsza od 100. Opady atmosferyczne wynoszą 539 mm w Legnicy i 598mm w Karczewiskach w roku. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 225 dni. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich i wschodnich.