Opieka nad dziećmi do lat 3

Na terenie Gminy Kunice funkcjonuje Niepubliczny Żłobek Krasnoludek w Spalonej przy ulicy Legnickiej 35, prowadzony przez pana Grzegorza Jucewicza Management Services ul. T. Kościuszki 6, 59-216 Kunice.

Sprawowanie opieki  nad dziećmi oraz nowe kompetencje gmin i zasady określające wymagania lokalowe dotyczące instytucji opieki nad dziećmi zostały zawarte w ustawie opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 409. 

Na każde dziecko przebywające w Niepublicznym Żłobku w Spalonej przysługuje dotacja w wysokości 250,00 zł., zgodnie z  Uchwałą NR XIX/130/20 Rady Gminy z dnia 8 września 2020r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających  dziennych opiekunów na trenie gminy Kunice. Dotacja celowa dotyczy finansowania opłaty za pobyt dziecka w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie i przysługuje rodzicom bądź opiekunom prawnym, którzy pracują i wskazali gminę Kunice, jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.

Niepubliczny Żłobek Krasnoludek  http://zlobekkrasnoludek.pl/