Opieka nad dziećmi do lat 3

Na terenie Gminy Kunice funkcjonuje Niepubliczny Żłobek Krasnoludek w Spalonej przy ulicy Legnickiej 35, prowadzony przez pana Grzegorza Jucewicza Management Services ul. T. Kościuszki 6, 59-216 Kunice.

Sprawowanie opieki  nad dziećmi oraz nowe kompetencje gmin i zasady określające wymagania lokalowe dotyczące instytucji opieki nad dziećmi zostały zawarte w ustawie opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 409. 

Na każde dziecko przebywające w Niepublicznym Żłobku w Spalonej przysługuje dotacja w wysokości 150,00 zł., zgodnie z  Uchwałą NR XXXVIII/225/18 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających  dziennych opiekunów na trenie gminy Kunice. Dotacja celowa dotyczy finansowania opłaty za pobyt dziecka w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie.

Niepubliczny Żłobek Krasnoludek  http://zlobekkrasnoludek.pl/