Projekty zrealizowane – Fundusze Europejskie

W Gminie Kunice w czterech szkołach podstawowych (Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej  w Bieniowicach, Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach,  Szkole Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej, Szkole Podstawowej w Spalonej) realizowany jest projekt „Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów
ze szkół podstawowych gminy Kunice
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.08.2020
Całkowita wartość projektu: 935 714,05 PLN
Kwota dofinansowania: 856 256,05 PLN
Wkład UE: 795 356,94 PLN

Projekt polega na zorganizowaniu dodatkowych zajęć rozwijających kluczowe kompetencje uczniów, prowadzeniu zajęć eksperymentalnych, wyrównawczych, zapewnieniu opieki psychologiczno-pedagogicznej dla 360 uczniów oraz poszerzeniu kwalifikacji przez 53 nauczycieli z 4 szkół podstawowych na terenie gminy Kunice.

 


 

W Przedszkolu Samorządowym „Wyspa Marzeń” w Kunicach jest realizowany projekt „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Kunicach – szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.03.2018 – 29.02.2020
Całkowita wartość projektu: 604 045,05 PLN
Kwota dofinansowania: 513 438,29 PLN
Wkład UE: 513 438,29 PLN

Projekt polega na zwiększeniu miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kunice (25 miejsc) w roku szkolnym 2018/2019, zwiększenie kompetencji 142 dzieci (udział w zajęciach dodatkowych: rytmika, taekwondo, robotyka) oraz poszerzenie kwalifikacji 4 nauczycieli przedszkola.

 


 

PROJEKT  pn.

„Budowa przedszkola w Kunicach wraz z wyposażeniem”

Współfinansowany   ze środków   Unii Europejskiej,   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

 Cele projektu:

1.Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełnienie luki w dostępie do infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kunice.
2.Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Kunicach. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na realizację projektu będzie się odbywało w ramach Regionalnego  programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym programu jest „Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Niniejszy projekt dotyczy przedszkola publicznego w Kunicach. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową o gimnazjalną Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.

W wyniku realizacji projektu powstało  nowe przedszkole 5- oddziałowe. Infrastruktura  dostępna dla osób niepełnosprawnych. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 7.1.1  Zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej.  Na terenie Gminy Kunice nie ma pełnowymiarowego przedszkola. Budowa nowego przedszkola zapewnia powstanie 100 miejsc dla przedszkolaków. Powstała infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest na terenach wiejskim oraz przewiduje utworzenie 3 oddziałów dla dzieci w wieku 3-4 lata.

Wartość  projektu 4.943.371,04 zł.
Wkład finansowy Funduszy Europejskich : 1.995.979,57 zł

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola z basenem w Kunicach wraz z zakupem wyposażenia i placem zabaw. Projekt realizowany jest w Gminie Kunice. W obiekcie będzie działać  Publiczne Przedszkole Samorządowe , którego organem prowadzącym jest Gmina Kunice. W budynku zaprojektowano przedszkole mogące przyjąć  około 100 dzieci, podzielone na 5 oddziałów, w tym 3 oddziały dla 3-4 latków.  Przedszkole posiada zaplecze szatniowe, sale dla dzieci, pomieszczenia sanitarne, pełne zaplecze kuchenne, w tym osobną stołówkę oraz pomieszczenia administracyjne przedszkola. W odrębnej części budynku znajduje się basen o wymiarach 6×10 m połączony komunikacyjnie z przedszkolem. Przedszkole zostanie kompleksowo wyposażone. Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiony i zmontowany jest również plac zabaw. Z utworzonego przedszkola będą mogły korzystać dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kunice.

W wyniku realizacji projektu  osiągnięte zostaną wskaźniki:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 szt.
Liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej wspartej w programie – 100 osób.
Liczba  wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.
Wzrost zatrudnienia  we wspieranych podmiotach – 25,64 etatów  przel.

 


Gmina Kunice realizuje grant  ZDALNA SZKOŁA  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Okres realizacji projektu : 29.04.2020 r. do 29.10.2020 r.
Całkowita wartość projektu – 59 812, 64 zł
Projekt polega na zakupie tabletów wraz oprogramowaniem oraz dostępem do internetu dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kunice.
Dzięki pozyskanym środkom Gmina zakupiła 56 tabletów, które zostaną przekazane do Szkół Podstawowych w Bieniowicach, Kunicach, Rosochatej i Spalonej w ilości po 14 szt.

 


Gmina Kunice realizuje grant  ZDALNA SZKOŁA+  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś I.  Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Okres realizacji projektu : 06.2020 r. do 12.2020 r.
Całkowita wartość projektu – 54 850,62 zł
Projekt polega na zakupie laptopów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kunice.
Dzięki pozyskanym środkom Gmina zakupiła 22 laptopy, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych w Bieniowicach, Kunicach, Rosochatej i Spalonej.

 


Gmina Kunice w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt grantowy pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kunice”.

Projekt parnerski polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla 150 osób z następujacych tematów:

  • Działam w sieciach społecznościowych.
  • Kultura w sieci.
  • Moje finanse i transakcje w sieci.
  • Rodzic w internecie.
  • Tworzę własną stronę internetową. Blog.
  • Mój biznes w sieci.
  • Rolnik w sieci.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 r. – 15.10.2020 r.
Całkowita wartość projektu – 84.000,00 zł
Kwota dofinansowania – 84.00,00 zł

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W Gminie Kunice realizowana jest operacja  pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ziemnicach”.
Celem operacji jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz stworzenie warunków do integracji i rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Ziemnic. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi  i odnowa wsi  na obszarach wiejskich  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt polega na wybudowaniu obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice w Gminie Kunice. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony zostanie w źródła ciepła energetyki odnawialnej.

Kwota dofinansowania: 499.975,00   PLN

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 W Gminie Kunice realizowana jest operacja  pn. „Budowa Promenady w Kunicach”.
Celem operacji jest Wzmocnienie atrakcyjności  turystycznej wsi poprzez wybudowanie 0,245 km promenady nad Jeziorem Kunickim w  Kunicach.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

Projekt polega na wybudowaniu ogólnodostępnej Promenady nad Jeziorem Kunickim  
w Kunicach. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną: promenada o długości 0,245 km, ustawione będą ławki parkowe – 7 szt., 2 pergole, 13 leżaków oraz stojak na rowery.

Całkowita wartość projektu: 264.999,86 zł 
Kwota dofinansowania : 120.690,00 zł

 


 

GMINA KUNICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dofinansowanie projektu z UE: 574354,00 PLN

 


logotypy FU

Gmina Kunice realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU.
Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Realizacja projektu dotyczy zadania cyfryzacji Urzędu Gminy w Kunicach poprzez zakup sprzętów IT i oprogramowania niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Termin realizacji projektu – do 30.09.2023 roku.
Dofinansowanie projektu – 100.000,00 zł


 

fundusze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W Gminie Kunice realizowana jest operacja: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim”.

Celem ogólnym operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz zachowania tożsamości, jakości i integracji obszaru LGD. Celem szczegółowym jest zwiększenie liczby działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz organizacji pozarządowych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.

Projekt polega na wybudowaniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim polegający na wykonaniu trzech wolnostojących wiat, ławek oraz terenu rekreacji z nawierzchnią trawiastą.

 

Kwota dofinansowania: 345 982,00 zł