Druki

 

LP. DRUK STANOWISKO
1 Wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice Inspektor ds. ochrony środowiska
2 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Inspektor ds. ochrony środowiska
3 wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Inspektor ds. ochrony środowiska
4 Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kunice na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji Inspektor ds. zamówień publicznych
5 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Inspektor ds. budowy i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej
6 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów Inspektor ds.rolnictwa i gospodarki gruntami
7 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoba fizyczna bez działalności gospodarczej Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
8 Wniosek dane o nieruchomościach Inspektor ds. gospodarki gruntami
9 Wniosek o nadanie numeru budynku Inspektor ds. gospodarki gruntami
10 Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów Inspektor ds. gospodarki gruntami
11 Oświadczenie o pomocy de minimis Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
12 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
13 Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
14 Wniosek o wpisanie do rejestru żłobków Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
15 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
16 Instrukcja-CEiDG Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
17 Wniosek-CEiDG Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
18 Informacja -zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
19 Organizacja przyjęć -Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
20 Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
21 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
22 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
23 Zawiadomienia – impreza nie będąca imprezą masową Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
24 Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
25 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
26 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
27 Wniosek o przeniesienie decyzji decyzji o warunkach zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
28 Wniosek wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
29 Wniosek o zmianę decyzji ustaleniu lokalizacji celu publicznego Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
30 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
31 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
32 Informacja – sprawy meldunkowe Inspektor ds. obywatelskich
33 Informacja – wpis do rejestru wyborców Inspektor ds. obywatelskich
34 Deklaracja niezbędna do wpisania wyborcy do rejestru Inspektor ds. obywatelskich
35 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru Inspektor ds. obywatelskich
36 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Inspektor ds. obywatelskich
37 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Inspektor ds. obywatelskich
38 Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Inspektor ds. obywatelskich
39 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Inspektor ds. obywatelskich
40 Zgłoszenie pobytu stałego Inspektor ds. obywatelskich
41 Zgłoszenie pobytu czasowego Inspektor ds. obywatelskich
42 Wymeldowanie z pobytu stałego Inspektor ds. obywatelskich
43 Wymeldowanie z pobytu czasowego Inspektor ds. obywatelskich
44 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Inspektor ds. obywatelskich
45 Deklaracja podatek od nieruchomości Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
46 Deklaracja na podatek od środków transportowych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
47 Deklaracja na podatek rolny Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
48 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
49 Informacja o nieruchomościach,gruntach rolnych i lasach Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
50 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i gruntach rolnych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
51 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego figurowanie w ewidencji podatników na terenie gminy oraz o wielkości gruntów zgłoszonych do opodatkowania Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
52 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
53 Wniosek o zmianę danych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
54 Wniosek o zwrot lub przerachowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości rolnym leśnym od środków transportowych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
55    
56 Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
57 Wniosek o zwrot-podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w gospodarstwie rolnym Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
58 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw