Druki

 

  LP. DRUK STANOWISKO
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania zadania z zakresu usuwania,transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Kunice Inspektor ds. ochrony środowiska
2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kunice na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji Inspektor ds. zamówień publicznych 
3. Wniosek o zajęcie pasa drogowego Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów Inspektor ds.rolnictwa i gospodarki gruntami
5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoba fizyczna bez działalności gospodarczej Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
6. Wniosek dane o nieruchomościach Inspektor ds. gospodarki gruntami
7. Wniosek o nadanie numeru budynku Inspektor ds. gospodarki gruntami
8. Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów Inspektor ds. gospodarki gruntami
9. Oświadczenie o pomocy de minimis Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
10. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
11. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia

 

12. Wniosek o wpisanie do rejestru żłobków Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
13. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
14. Instrukcja-CEiDG Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
15. Wniosek-CEiDG Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
16. Informacja -zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
17. Organizacja przyjęć -Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
18. Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
19. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
20. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
21. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 

 

22. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
23. Wniosek o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
24. Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
25. Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
26. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
27. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
28. Informacja – sprawy meldunkowe Inspektor ds. obywatelskich 
29. Informacja – wpis do rejestru wyborców Inspektor ds. obywatelskich 
30. Deklaracja niezbędna do wpisania wyborcy do rejestru Inspektor ds. obywatelskich 
31. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru Inspektor ds. obywatelskich 

 

32. Wniosek o wydanie dowodu osobistego Inspektor ds. obywatelskich 
33. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Inspektor ds. obywatelskich 
34. Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Inspektor ds. obywatelskich 
35. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Inspektor ds. obywatelskich 
36. Zgłoszenie pobytu stałego Inspektor ds. obywatelskich 
37. Zgłoszenie pobytu czasowego Inspektor ds. obywatelskich 
38. Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Inspektor ds. obywatelskich 
39. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Inspektor ds. obywatelskich 
40. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Inspektor ds. obywatelskich 
41. Deklaracja podatek od nieruchomości Wieloosobowe stanowisko ds. finansów

 

42. Deklaracja na podatek od środków transportowych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
43. Deklaracja na podatek rolny Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
44. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
45. Informacja o nieruchomościach,gruntach rolnych i lasach Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
46. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i gruntach rolnych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
47. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego figurowanie w ewidencji podatników na terenie gminy oraz o wielkości gruntów zgłoszonych do opodatkowania Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
48. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
49. Wniosek o zmianę danych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
50. Wniosek o zwrot lub przerachowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości rolnym leśnym od środków transportowych Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
     

 

52. Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne Wieloosobowe stanowisko ds. finansów
53. Wniosek o zwrot-podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w gospodarstwie rolnym Wieloosobowe stanowisko ds. finansów