Gminny Portal Podatkowy Sigid – GPPS

Informujemy, że została uruchomiona strona Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS) https://podatki.kunice.pl, na której każdy zarejestrowany na portalu Podatnik (osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) może sprawdzić stan swoich rozrachunków oraz terminy płatności kolejnych podatków lub rat podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną należność.
Do opłat online doliczana jest prowizja operatora płatności PayByNet w wysokości 0,59 zł.

Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Podatnika Gmina Kunice może informować Podatnika o stanie rozliczeń, wysyłając stosowne przypomnienie na podany przez Podatnika adres e-mail.

Z portalu mogą korzystać podatnicy posiadający Profil Zaufany lub e-Dowód z warstwą elektroniczną.

 


Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU.
Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

logotypy FU