Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 roku z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży

DO POBRANIA: