Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Kunice za 2018 rok

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Kunice za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kunice przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy Zdzisława Tersę do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kunice.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kunice odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Poniżej do pobrania treść raportu o stanie Gminy Kunice za rok 2018, oraz formularz zgłoszenia do debaty.

Raport o stanie gminy 2018r
Zgłoszenie