Nabór wniosków do 5️ edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty

Nabór wniosków do 5️ edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty

Rusza nabór wniosków do kolejnej, już 5️ edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty!

? Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
? Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?
? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
? podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
? działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
? działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
? nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
? działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
? kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
? wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
? ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
? turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
? działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
? przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
? działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
? działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
? działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
? działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Kto może starać się o dotację?
? Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
? Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Ile wynosi dotacja?
? Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
? Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.
Gdzie mogą być realizowane projekty?
? Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Do kiedy trwa nabór?
? Nabór wniosków trwa od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

Czas realizacji projektów?
?? Projekty można będzie realizować od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku.

Jak się zgłosić?
? zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
? Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl

 Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych
i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.