Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – tzw. punkty skupów

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – tzw. punkty skupów

Informujemy, że Ustawa z dnia 12 października 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017r., poz. 2056) wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania do gminy sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych przez podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2018r., poz. 1627), które weszło w życie 8 września 2018r. Podmioty leżące na terenie gminy Kunice składają sprawozdanie na adres Urzędu Gminy Kunice, raz w roku, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Niezłożenie sprawozdania skutkuje nałożeniem kary pieniężnej określonej w art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454).