Nabór kandydatów na urzędników wyborczych gminy Żukowice, Głogów oraz miasta Legnica

Nabór kandydatów na urzędników wyborczych gminy Żukowice, Głogów oraz miasta Legnica

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych:

– gminy ŻUKOWICE  
– gminy GŁOGÓW
– miasta LEGNICA

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcji urzędnika wyborczego dostępne są pod adresami:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Legnicy pod nr telefonu: 76 721 35 70. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy,
Pl. Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Zapraszamy do współpracy