Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zdań publiczny w 2020 roku z zakresu:

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– wypoczynku dzieci i młodzieży

 

do pobrania:
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert
Załącznik nr 1
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego