Raport o stanie Gminy Kunice za 2019r.

Raport o stanie Gminy Kunice za 2019r.

informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Kunice za 2019 rok.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kunice przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy Kunice za rok 2019. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. ;

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Kunice, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport odbędzie się 02 lipca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 01 lipca 2020 r. (środa), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy.

Poniżej do pobrania treść raportu o stanie Gminy Kunice za rok 2019, oraz formularz zgłoszenia do debaty.

 

do pobrania:
Zgłoszenie do debaty
Raport 2019