Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kunice

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kunice

02 lipca br, podczas XVIII sesji Rady Gminy Kunice Zdzisław Tersa wójt gminy zaprezentował „Raport o stanie gminy za rok 2019”. Pan wójt omówił kluczowe aspekty działalności gminy w kilku najbardziej znaczących obszarach, tj. finansów, inwestycji, oświaty, programów i strategii, mających największy wpływ na rozwój Gminy Kunice.

Po debacie nad Raportem i jednomyślnym podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kunice wotum zaufania, Rada zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kunice absolutorium.
Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za zaufanie i owocną współpracę a także skierował słowa uznania do sołtysów, kierowników jednostek samorządowych oraz pracowników urzędu gminy za zaangażowanie i wysiłek w tak dobre wykonanie budżetu za rok 2019.