XIX edycja programu Stypendia Pomostowe 2020/2021

XIX edycja programu Stypendia Pomostowe 2020/2021

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

ꔷ są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
ꔷ są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy
byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej
2 lat.
ꔷ mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty
ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
ꔷ pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej
się nie jest wyższy niż 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych
w związku z tą niepełnosprawnością.
ꔷ osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony w załączniku do Regulaminu. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

 

do pobrania:
Informacja