Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów

obraz-wysypisko-ciężarówka

obrazMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są zagospodarowywane w Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych mieszczącej się w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) mieszczącej się w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej