Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Użytkownik sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, za którego uważa się:

  1. Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
  2. Gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  3. Prowadzącego punkt serwisowy,
  4. Sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na zbierających sprzęt obowiązek złożenia, przed rozpoczęciem działalności, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku o wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt (GIOŚ nadaje wnioskodawcy numer rejestrowy, a rejestr jest dostępny na stronie: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu ( za wyjątkiem prowadzących punkt serwisowy i sprzedawcy detalicznego i hurtowego) mają obowiązek przekazania Wójtowi Gminy Kunice w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej: firmę albo imię i nazwisko, adres siedziby i adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. W przypadku zmiany w/w danych lub zakończenia działalności zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Wójta Gminy Kunice, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany lub trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Natomiast prowadzący punkt serwisowy i sprzedawca detaliczny i hurtowy w zakresie zbierania odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z art.235 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
Rejestr prowadzony przez Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska można znaleźć na stronie: http://rzseie.gios.gov.pl

Podmioty prowadzące punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w skrócie ZSEiE) pochodzącego z gospodarstw domowych:

• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60,
w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych z Gminą Kunice, prowadzi tzw. akcyjne zbiórki lub na zlecenie telefoniczne po wcześniejszym umówieniu terminu.
59-220 Legnica. Nr rejestrowy E0000591Z.
• REMONDIS Legnica Sp. z o.o., ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice. Nr rejestrowy E0005548Z.
• P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, O/Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa. Firma Komunalnik Sp. z o.o.
• KGHM Metraco Spółka Akcyjna. Nr rejestrowy E0009045Z.
• 3MD Recycling Sp. z o. o. Nr rejestrowy E0017019ZRBP.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Ślęzak. Nr rejestrowy E0018166Z.
• GRANMET Tadeusz Kondak. Nr rejestrowy E0022623Z.
• PPHU Ekoprod s.c., Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podajemy wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.