Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

obraz-pszok-kunice

PSZOK zrealizowany w miejscowości Ziemnice (gmina Kunice) będzie funkcjonował od 1 stycznia 2021r. (Do otwarcia odpady problemowe będą odbierane w dotychczasowy sposób tj. poprzez organizowane zbiórki akcyjne).

Prowadzącym PSZOK będzie Gmina Kunice.
Wykaz wraz z ilością odpadów komunalnych odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (obowiązujący od 1 stycznia 2021r.):

Liczba porządkowa

Rodzaj odbieranych odpadów

Ilość odbieranych odpadów

1

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

bez limitu

2

odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

bez limitu

3

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

bez limitu

4

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

bez limitu

5

przeterminowane leki

bez limitu

6

chemikalia

bez limitu

7

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

bez limitu

8

zużyte baterie i akumulatory

bez limitu

9

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

bez limitu

10

meble i inne odpady wielkogabarytowe

bez limitu

11

zużyte opony

8 sztuk z nieruchomości rocznie

12

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

500 kg z nieruchomości rocznie

13

tekstylia i odzież

bez limitu

14

odpady niebezpieczne

bez limitu

 

PSZOK od 1 stycznia 2021r. będzie prowadzony w Ziemnicach na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 521/4 obręb Grzybiany, w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00, środy w godzinach 15:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-10:00. Przekazanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, będzie następowało po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Transport odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.