Zmiany w systemie gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice

Zmiany w systemie gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania odpadami.

 

 1. Zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca, zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i niezamieszkałych, w firmach, warsztatach samochodowych (…) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym władze gminy, które nałożą podwyższoną opłatę w wysokości 4 – krotnej wartości stawki podstawowej za dany miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Zmieniona uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunice wprowadza powyższy obowiązek już w 2020r. w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować obniżoną stawką opłaty w wysokości 4 zł od osoby miesięcznie. W takim przypadku należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotne jest to, że trzeba faktycznie prowadzić kompostowanie wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (części roślin, odpady organiczne powstające w domu) z uwagi na możliwość utraty ulgi „kompostownikowej” oraz grożącą karą grzywny na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczenia.
 3. Od stycznia 2021r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosić będzie 31 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Opłata podwyższona (będąca karą za brak wywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów wynosić będzie 124 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Z powodu znacznego wzrostu cen odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów, znacznie wzrosły koszty ponoszone przez gminę. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje zasada braku możliwości dopłacania z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z powyższym Rada Gminy Kunice była zobowiązana dostosować stawki opłat do realnie ponoszonych kosztów. Pomimo zmiany stawki system w dalszym ciągu nie pozwoli na bilansowanie kosztów z przychodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. W zakresie możliwych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając deklarację właściciel nieruchomości może ubiegać się o zwolnienie w wysokości 100% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, mających na utrzymaniu pięcioro dzieci i więcej.
 2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej i firm np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.
 3. 1 stycznia 2021r. odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ziemnice (naprzeciwko „POM”), który zastąpi dotychczas realizowane zbiórki odpadów problemowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W ramach jednej zbiórki akcyjnej rocznie będą zbierane wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady problemowe będzie można przekazać do PSZOK. Z PSZOK nie będą mogli korzystać właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, którzy pozostają poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę.

PSZOK będzie otwarty w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00, środy w godzinach 15:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-10:00. Przekazanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, nastąpi po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

 1. Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, w związku z powyższym takie nieruchomości muszą samodzielnie zawrzeć stosowne umowy z firmą odbierającą odpady przy zastosowaniu obowiązkowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych w postaci: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury , szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,  popiołu,  ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, tekstyliów i odzieży,   niesegregowanych (zmieszanych).
 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbywania się odpadów w postaci małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płyt cd, baterii, żarówek, tonerów w Gminnych Punktach Elektroodpadów (mieszczących się w Kunicach koło Ośrodka Zdrowia oraz w Spalonej – parking koło Szkoły Podstawowej).
 4. Obowiązują limity w zakresie przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości – do 500 kg z nieruchomości rocznie oraz w zakresie przyjęcia odpadów postaci opon w ilości – do 8 sztuk z nieruchomości rocznie.
 5. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać leki pochodzące z gospodarstw domowych, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach oraz aptek w miejscowości Kunice i Jaśkowice Legnickie.
 6. W zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gmina zapewnia wyposażenie tych nieruchomości w pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, worki na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worki na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, worki na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, worki na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz worki na popiół.
 7. Minimalne pojemności pojemników wraz ze średnimi tygodniowymi ilościami wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych oraz minimalne pojemności pojemników/worków wraz ze średnimi tygodniowymi ilościami wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącznie przez część roku, zostały określone w załączniku numer 1 oraz 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunice.

 

Dodatkowe informacje w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem 76/8575 322 wew. 49 lub 56 lub w formie zapytania na adres kunice@kunice.pl

 

do pobrania:
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami