Program „Czyste Powietrze 2.0”

Program „Czyste Powietrze 2.0”

Od 21.10.2020r.  rozpoczął się nabór wniosków  w drugiej części programu „Czyste Powietrze”,  dotyczący podwyższonego poziomu dofinansowania na wymianę kopciucha                      i termomodernizację domu. W tym celu do wniosku na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” trzeba będzie załączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny.

W Gminie Kunice zaświadczenia o dochodach wydawane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Kunicach z siedzibą przy ul. Gwarnej 1, 59-216 Kunice tel. 76 8 575 316

Zaświadczenia wydawane będą na podstawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. 

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, które muszą spełnić następujące warunki:
1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (mogą być wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne),

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje dotyczące programu „Czyste powietrze” oraz pomoc w uzupełnieniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kunicach  pod numerem telefonu 76 8575 322 wew. 39