Informacja na temat bioodpadów

Informacja na temat bioodpadów

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kunice numer XX/134/20 z dnia 30 września 2020r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (…) odpady ulegające biodegradacji, nie będą odbierane z nieruchomości, z których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Informujemy ponadto, że na podstawie uchwały Rady Gminy Kunice numer XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunice, kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności przy pomocy kompostowników przydomowych, zapewniających dostęp powietrza do poszczególnych warstw kompostu lub w formie pryzmy gdzie materiał biodegradowalny należy układać warstwowo, zapewniając dostęp powietrza do każdej z warstw.

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie można prowadzić w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Uwaga:

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zmianami) zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.