Komunikat o opłacie „cukrowej”

Komunikat o opłacie „cukrowej”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy na podstawie których została wprowadzona opłata od napojów słodzonych tzw. opłata cukrowa.

Kogo dotyczy obowiązek

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która:
• sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej,
• produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną,
• zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy – obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym.

Co należy zrobić :
Do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja:
– samodzielnie obliczyć wysokosć opłaty cukrowej oraz dokonać wpłaty na konto urzędu skarbowego,
-złożyć dokument CUK – 1 do urzędu skarbowego.

Urzędem właściwym w sprawie opłat jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby.
Istnieje możliwość wysłania dokumentu CUK -1 elektronicznie, z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB.
Uwaga ! System eDeklaracje nie umożliwia sporządzenia ani wysyłki dokuemntu CUK-1.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493).