Możliwości zgłoszenia się do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Kunice za 2020 rok

Możliwości zgłoszenia się do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Kunice za 2020 rok

Szanowni mieszkańcy,

informujemy o możliwości zgłoszenia się do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Kunice za 2020 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Wójt Gminy Kunice przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy Kunice za rok 2020.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020. Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Kunice, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport odbędzie się 27 maja 2021 r. o godz.10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Spalonej przy ul.Legnickiej 35 , w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 maja 2021 r. (środa), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy.

 Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kunice.pl.

 

Poniżej do pobrania treść raportu o stanie Gminy Kunice za rok 2020, oraz formularz zgłoszenia do debaty.

 

do pobrania:
Raport o Stanie Gminy Kunice za rok 2020
Zgłoszenie udziału w debacie