Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

27 maja podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Kunice w Sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Spalonej Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy. Raport to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii.

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Kunice – Zdzisławowi Tersie.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy, sołtysom i lokalnym społecznościom oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę w realizacji zadań oraz wspieranie w zarządzaniu Gminą Kunice.