Zmiana eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zmiana eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Mieszkańcy Gminy Kunice,

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021r. swoją działalność rozpoczyna spółka gminna – Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie realizacja zadań własnych Gminy Kunice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. Podmiot ten pełnił będzie w pierwszej kolejności rolę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc odpowiadał za dostawę wody w miejscowościach: Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) i Ziemnice oraz odprowadzanie ścieków na terenie całej Gminy.

Zastąpienie dotychczasowego operatora tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” Sp. z o.o. oraz powołanie do życia gminnego, wyspecjalizowanego podmiotu realizującego gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy, stanowi przejaw troski o należytą jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Kunice oraz rozwój infrastruktury. Ciągły wzrost nowego osadnictwa w granicach Gminy stanowi nie tylko szanse, lecz również wyzwania, przede wszystkim w obszarze infrastrukturalnym. Aby móc im sprostać i zagwarantować dostęp do wody oraz odprowadzania ścieków w najwyższej możliwej jakości, podjęto decyzję o realizacji tej sfery usług publicznych przez Gminę w drodze powołania spółki prawa handlowego.

Pełne wyodrębnienie organizacyjne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz utworzenie spółki przez Gminę przyczyni się także do usprawnienia zarządzania procesami technologicznymi oraz podniesienia poziomu bezpośredniej obsługi odbiorców usług.

Co najważniejsze, zaistniała zmiana odbędzie się bez szkody dla mieszkańców Gminy Kunice. Wszelkie obowiązki i uprawnienia związane z realizacją dostaw wody i odprowadzania ścieków przejmie bowiem spółka, co oznacza, że to ona będzie właściwym podmiotem w zakresie m.in. zgłaszania awarii czy dokonywania rozliczeń za usługi. Zaistniałe zmiany wymagać będą jedynie zawarcia pomiędzy Państwem a spółką nowych umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W tym zakresie, przedstawiciele spółki kontaktować się będą z Państwem bezpośrednio.

Dane kontaktowe:

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o. o.
Jaśkowice Legnickie 49
59 – 216 Kunice
Tel.: 519 – 424 – 580
Telefon alarmowy: 519 – 424 – 581
Godziny pracy: 7:00–15:00