Informacja dot. zawarcia umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Informacja dot. zawarcia umów na dostawę wody i odbiór ścieków

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z powstaniem na obszarze gminy Kunice nowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pn. Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Przedsiębiorstwo lub ZUK Kunice), który przejął obowiązki związane z prowadzeniem działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy Kunice, Przedsiębiorstwo informuje o konieczności zawarcia przez mieszkańców nowych umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Obowiązek zawarcia pisemnych umów wynika bowiem z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

 

Przedłożenie poniższych dokumentów w siedzibie Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. jest niezbędne dla zachowania ciągłości świadczenia usług z zakresu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

 

Jednocześnie wyjaśniam, że ZUK Kunice nie jest bezpośrednim kontynuatorem zobowiązań, których stroną jest firma Hemiz Bis Sp. z o.o.  Zatem ewentualne rozwiązanie dotychczasowych umów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pozostaje w gestii odbiorcy/dostawcy usług. 

Wniosek o zawarcie umowy wraz z oświadczeniem i klauzulą należy dostarczyć do:
– Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice

lub
– Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice (I piętro, pokój nr 13)
bądź
– przekazać bezpośrednio inkasentowi,
ewentualnie
– przesłać skany dokumentów na adres e-mail Spółki: biuro@zukkunice.pl
Wszelkie informacje udzielane są pod numer telefonu: 519-424-580

Do pobrania:

wniosek o zawarcie umowy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych przez dotychczasowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ZUK Kunice celem sporządzenia nowych umów
klauzula informacyjna RODO.