Oświadczenie Wójta Gminy Kunice

Oświadczenie Wójta Gminy Kunice

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 17 czerwca 2021r. ogłoszona została w `Biuletynie Informacji Publicznej przez Prezesa Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie decyzja zatwierdzająca taryfy na wodę i ścieki dla Gminy Kunice z następującymi stawkami: woda 10,22 zł brutto, ścieki 13,29 zł brutto.
Wójt Gminy Kunice celem wyeliminowania i podważenia rozpowszechnianych i nieprawdziwych informacji oświadcza i informuje, że wskazane stawki są tylko i wyłącznie taryfami a nie cenami jednostkowymi dla mieszkańców Gminy Kunice.

Wskazane taryfy zostały opracowane przez Gminę Kunice, z uwzględnieniem wszystkich czynników kosztowych i cenotwórczych obciążających Gminę Kunice w zakresie realizacji usług dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Celem zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości dostaw wody oraz odprowadzania ścieków powołana została przez Gminę Kunice do życia spółka prawa handlowego Zakład Usług Komunalnych w Kunicach , której podstawowym celem jest przejęcie zadania dostawcy wody i odprowadzania ścieków jak i obsługi gminnej infrastruktury w tym zakresie. U podstaw utworzenia tego podmiotu legła wola stworzenia podmiotu stanowiącego własność Gminy Kunice, który zamiast podmiotów zewnętrznych będzie realizował zadania i inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Kunice.

W związku z rzetelnym opracowaniem taryf Gmina Kunice w miejsce ponoszenia szeregu kosztów pobocznych związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków uzyskała możliwość przekierowania tych kwot na dopłaty do dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wójt Gminy Kunice po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich zatwierdzonych taryf cen wody i odprowadzania ścieków w dniu 17.06 2021r. przystąpił do kalkulacji i opracowania wariantów wysokości kwot dopłat. W ich wyniku ustalono, że Gmina Kunice będzie dopłacać do 1 m(3) wody kwotę 4 zł a do 1 m(3) odprowadzania ścieków kwotę 4 zł. Skutkiem tego cena 1m(3) wody dla mieszkańców miejscowości Kunice, Ziemnice, Grzybiany i Kolonia Pątnów będzie wynosić 6,22 zł brutto a cena 1m(3) odprowadzania ścieków dla wszystkich 13 miejscowości gminy Kunice będzie wynosi 9,29 zł brutto. W pozostałych miejscowościach gminy taryfy wody pozostają na tym samym poziomie.

Na skutek powyższych opracowań Wójt Gminy Kunice skierował pod obrady Rady Gminy Kunice projekt uchwały wprowadzający opisane wyżej dopłaty.
Wójt Gminy Kunice i Radni Rady Gminy Kunice pozostają w nadziei, że niniejsza informacja pozwoli na zrozumienie kwestii cen wody i odprowadzania ścieków oraz rozwieje wszelkie wątpliwości jak i nieprawdziwe rozpowszechnianie informacji co do drastycznego wzrostu cen wody.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa

do pobrania:
Oświadczenie Informacja