Informacja – odczyty wodomierza

Informacja – odczyty wodomierza

Zakład Usług Komunalnych
w Kunicach Sp. z o. o.
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 06 2021 r. dokonywane będą odczyty wodomierzy. W związku z tym pojawi
się u Państwa upoważniona przez Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. osoba, która dokona odczytu
wodomierza.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028), osoba uprawniona będzie okazywała się legitymacją oraz upoważnieniem wydanym przez Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o., których wzór prezentujemy poniżej.
Po okazaniu legitymacji oraz upoważnienia, osoby reprezentujące przedsiębiorstwo są upraw nione do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu w celu dokonania odczytu wskazań wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanychprzy punktach czerpalnych wody.

 

 

PREZES ZARZĄDU
ROBERT CHRUŚCIEL

 

do pobrania:
Informacja
Legitymacja – wzór
Upoważnienie – ZUK Pracownik