Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 17 czerwca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz.2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kunice na okres 18 miesięcy, która wchodzi w życie od dnia 25 czerwca 2021 r.

Informujemy również, że Rada Gminy Kunice podjęła uchwałę nr XXIX/192/21 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ustalono dopłaty do:

  • ceny 1 m3 wody dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 4,00 zł brutto
  • ceny 1 m3 ścieków dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4 w wysokości 4,00 zł brutto
  • opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 2,70 zł brutto
  • opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4 w wysokości 2,70 zł brutto

 

Cena za 1m3 wody w miejscowościach: Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz Ziemnice po dopłatach dla gospodarstw domowych wynosi: 6,22 zł brutto.
Cena za 1m3 wody w pozostałych miejscowościach Gminy Kunice pozostaje bez zmian i wynosi 5,16 zł brutto.
Cena 1 m3 ścieków dla wszystkich miejscowości Gminy Kunice po dopłacie wynosi 9,29 zł brutto.

Stawki opłaty abonamentowej przedstawione są w tabeli poniżej.

 

Prezes Zarządu
Robert Chruściel

 

do pobrania:
Ceny i stawki opłat
Słowniczek grup taryfowych