Odpowiedź na interpelację radnych B. Orłowskiej-Mielniczuk i W.Pieczkiewicza

Odpowiedź na interpelację radnych B. Orłowskiej-Mielniczuk i W.Pieczkiewicza

Kunice dnia 12 lipca 2021r.

Beata Orłowska-Mielniczuk
Waldemar Pieczkiewicz
Radni
Rady Gminy Kunice

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kunice, po zapoznaniu się z Państwa pismem (wnioskiem) z dnia 07 lipca 2021r. ze zdziwieniem przyjmuje wyrażone w tym piśmie stanowisko, które jest zaprezentowaniem odmiennych decyzji od podejmowanych przez Państwa w toku pracy Rady Gminy Kunice.
Oświadczam, z całą stanowczością, iż Państwa twierdzenia zawarte w tym piśmie stanowią próbę uwolnienia się od odpowiedzialności za podejmowane decyzje a także są wyrazem ulegania presji bez rzeczowej i konkretnej argumentacji. Powołanie się na niewiedzę i brak rzetelnych informacji nie świadczy dobrze o wypełnieniu przez Państwa mandatu zwłaszcza w tak trudnym i istotnym momencie w jakim znalazła się teraz niewątpliwie nasza Gmina.

Przywołana w Państwa piśmie sytuacja kryzysowa jest również wynikiem Państwa działań jak i prezentowanej bierności w wykonywaniu swoich obowiązków.  Wszelkie podejmowane decyzje dotyczące kwestii powołania do życia spółki gminnej jaką jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kunicach odbywał się przy Państwa udziale i akceptacji. Uciekanie obecnie w brak wiedzy i niedoinformowanie nie jest okolicznością, która w Państwa ocenie umniejsza Waszą  odpowiedzialność. Brak wiedzy nie jest przestępstwem, a w sytuacji kiedy mieliście Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości byliście uprawnieni i zarazem zobowiązani do tego, aby pytać i tą wiedzę pozyskać, a następnie przekazać ją mieszkańcom. Niestety w Państwa postawie nic się nie zmieniło a  podnoszona przez Państwa argumentacja służy podjęciu próby przerzucenia odpowiedzialności na Wójta Gminy i świadczy o Państwa osobach jako osobach mieniących się reprezentantami mieszkańców.

To na Waszych osobach jako reprezentantach społecznych ciąży obowiązek wyjaśniania mieszkańcom celów i skutków podejmowanych działań. Obecnie prezentowana postawa i sformułowane żądania nie są poparte żadnymi logicznymi i uzasadnionymi argumentami, co świadczy o braku znajomości problematyki, co do której się wypowiadacie.

Wręcz smutne jest stanowisko, które wyrażacie Państwo o braku konkretnych i przejrzystych informacji w świetle zaistniałych wydarzeń. Tym samym zamiast podejmować działania, które mają na celu wyjaśnienie mieszkańcom okoliczności i przesłanek podejmowanych decyzji zajmujecie Państwo stanowisko opozycyjne do zdarzeń, których jesteście współautorem.

Mając na uwadze Państwa stanowisko niedopuszczalne jest uleganie nieuzasadnionym argumentom i żądaniom, a przy tym brak chęci zrozumienia okoliczności rzutujących na aktualną cenę wody i odprowadzania ścieków. Normalnym i naturalnym jest oczekiwanie przez mieszkańców od Wójta Gminy, że radni jako członkowie organu stanowiącego skoncentrują się na wypracowaniu sposobów łagodzenia skutków wzrostu ceny wody  i odprowadzania ścieków, a nie na podważaniu i kwestionowaniu decyzji, w podejmowaniu których uczestniczyli.

                Tak więc jako Wójt Gminy Kunice apeluję do Państwa jako radnych Rady Gminy Kunice o wykazanie woli współpracy, jak i współdziałania dla dobra mieszkańców w miejsce jątrzenia i  przerzucania odpowiedzialności.

 

Wójt Gminy Kunice
/-/ Zdzisław Tersa