Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Kunice

Zawiadamiam Panią/a/ że w dniu 27 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 12.00  na wniosek Wójta Gminy Kunice (art. 20 ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)) odbędzie się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy Kunice.

 

Porządek obrad XXX sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady gminy

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kunice
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
d) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kunice

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kunice i wyboru Przewodniczącego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2021 rok
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice na lata 2021-2029
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
9. Zakończenie obrad sesji

  1.