GRANTY na zakup sprzętu komputerowego

GRANTY na zakup sprzętu komputerowego

Informujemy, że Gmina Kunice ma możliwość pozyskania grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. Zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej
2. Są członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie /opiekunem prawnym, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR,
3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Złożenie dokumentów:
Komplet dokumentów (deklaracja, oświadczenie, zgoda RODO) należy składać w Urzędzie Gminy Kunice (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice w terminie do 28 października 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

1.DEKLARACJA

2.a Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego

2.b Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu

3.RODO

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej GRANTY PPGR

 

logotypy-granty ppgr