Informacja nt. pobierania opłat z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków

Informacja nt. pobierania opłat z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Kunice nie jest uprawniony do pobierania opłat z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków. Należności z ww. tytułów należy uiścić na rachunek bankowy operatora gminnego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

W związku z powyższym Urząd Gminy oświadcza, iż dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty jako nienależnego świadczenia, po potrąceniu ewentualnych kosztów zwrotu.