Jaśkowice Legnickie – zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa

Jaśkowice Legnickie – zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kunice

zaprasza mieszkańców Jaśkowic Legnickich

na zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Jaśkowice Legnickie, które odbędzie się
07 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00

w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jaśkowicach Legnickich

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
5. Ogłoszenie wyników głosowania.
6. Zamknięcie zebrania.

Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno- epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki)

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Kunice
Izabela Wańkowicz

do pobrania: