Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Kunice

W dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy Kunice.

Porządek obrad XXXIV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Kunice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków gminy Kunice, które w 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice na lata 2021-2029.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178 D w m. Ziemnice”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 539, 284/176, 284/177, 284/178, 284/179 oraz 84/69 (część) obręb Spalona.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Pełniąca funkcję Rady Gminy Kunice
Izabela Wańkowicz