Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Kunice

W dniu 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy w sali narad Urzędu Gminy Kunice.

Porządek obrad XXXV sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Kunice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunice na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice na lata 2022-2029
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kunice na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie obrad sesji.

 

Pełniąca funkcję Rady Gminy Kunice
Izabela Wańkowicz