Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Kunice

W dniu 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali GOKiS w Kunicach (ul. Słoneczna 11) odbędzie się posiedzenie Rady Gminy.

 

Porządek obrad XXXVI sesji:

 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnych i złożenie ślubowania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kunice zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy;
  a) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
  b) ogłoszenie wyników o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Kunice (odczytanie uchwały);
  c) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.
 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice:
  a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice;
  b) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
  c) ogłoszenie wyników o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice (odczytanie uchwały).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kunice i wyboru przewodniczącego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej przewodniczącego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Kunice, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociągi Lisowice”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Zdrowia w Kunicach.
 11. Zakończenie obrad sesji.