Stanowisko Gminy Kunice dotyczące informacji ws. umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Stanowisko Gminy Kunice dotyczące informacji ws. umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy w Kunicach w odpowiedzi na zapytania i informacje wpływające do Urzędu, z których wynika, że przekazywana jest mieszkańcom Gminy Kunice informacja, aby „ … nie podpisywali umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Zakładem Usług Komunalnych w Kunicach Spółką z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach, albowiem po drugiej turze wyborów nowo wybrany wójt umorzy tym osobom zaległości z tytułu opłat za dostawę wodę i odprowadzanie ścieków”.
Urząd Gminy Kunice oświadcza, że wskazane działanie jest działaniem wysoce nieetycznym, noszącym znamiona elementu kampanii wyborczej, nadto stanowi podżeganie do popełnienia przestępstwa.

Niezależnie od powyższego Urząd Gminy w Kunicach oświadcza, że wskazane działania są ukierunkowane na pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach i stanowią działanie na szkodę tej spółki jak i pośrednio Gminy Kunice. Ponadto umorzenie zobowiązań mieszkańców wobec ZUK nie jest kompetencją wójta.
Nadto zaistnienie takiego zdarzenia jak umorzenie zobowiązań stanowiłoby nieuprawnione uprzywilejowanie części mieszkańców, którzy nie podpisali umów z Zakładem Usług Komunalnych w Kunicach Spółką z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach i uzyskaliby zwolnienie ze zobowiązań w sytuacji, kiedy przeważająca część mieszkańców takie umowy podpisała i zobowiązania reguluje – sytuacja taka jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
Urząd Gminy w Kunicach wskazuje, iż brak jest postaw prawnych do realizacji takich obietnic wyborczych, tym samym wzywa do zaprzestania wskazanych działań i informuje mieszańców o ich bezprawności, albowiem takie działanie stanowi podżeganie do popełnienia przestępstwa opisanego w art. 28 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020. poz 2028).