„Dobry Biznes” – dotacje dla osób młodych

„Dobry Biznes” – dotacje dla osób młodych

projekt "dobry biznes"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA
Źródło finansowania: PO WER Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 1. Rynek parcy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: POWR.01.02.01-02-0002/20-00 z dnia 13.09.2021r.
Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Województwa Dolnośląskiego
Nabór w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20

Celem głównym projektu jest utworzenie i utrzymanie w okresie realizacji projektu nowych miejsc pracy przez minimum 155 osób w wieku 18-29 lat uczących się lub zamieszkujących województwo dolnośląskie.

Grupy objęte wsparciem: Grupa docelowa to osoby do 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się w województwie dolnośląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i mające do tego predyspozycje oraz posiadające status na rynku pracy jako osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub jako osoby bierne zawodowo.

Więcej informacji:  https://www.dobrybiznes.darr.pl/

 

baner - projekt "dobry biznes" - dotacje dla osób młodych