Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2021 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póź.zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. – Raport o stanie gminy Kunice za 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 30 czerwca 2022 roku. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 29.06.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kunicach, (sekretariat)

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Kunice
/-/  Józef Pieróg

 

do pobrania: