Jak zbudować dom do 70m2 „bez formalności” wg nowych przepisów?

Jak zbudować dom do 70m2 „bez formalności” wg nowych przepisów?

JAK ZBUDOWAĆ DOM DO 70 M2 „bez formalności” WG NOWYCH PRZEPISÓW?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 29 ust. 1 pkt 1a oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane –

NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

natomiast

WYMAGA ZGŁOSZENIA

ORGANOWI ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

(dla nieruchomości położonych w gminie Kunice właściwym organem jest Starosta Powiatu Legnickiego)

BUDOWA WOLNO STOJĄCYCH, NIE WIĘCEJ NIŻ DWUKONDYGNACYJNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70M2, KTÓRYCH OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE LUB DZIAŁKACH, NA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, A BUDOWA JEST PROWADZONA W CELU ZASPOKOJENIA WŁASNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH INWESTORA.

UWAGA

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU INWESTOR WINIEN:

– WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ odpowiedni WNIOSEK – druk PB-2a (druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Legnicy lub do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów, mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy,

DO WW. WNIOSKU ZGŁOSZENIA INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE, WYMAGANE PRZEPISAMI, DOKUMENTY:

 • Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5 – do pobrania jak wyżej);
 • Oświadczenia inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. „ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (druk do pobrania jak wyżej);
 • Oświadczenia inwestora, że:
 1. a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
 2. b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna;
 • 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (w wersji papierowej lub elektronicznej) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, opracowanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach;
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu;

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica;
 • Złożenie wniosku – PARTER, PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW (lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP);
 • Informacja: sekretariat wydziału Architektury i Budownictwa, III piętro, pokój nr 324, tel. 76/724 34 49;

WAŻNE INFORMACJE

 1. Przy ww. zgłoszeniu ustawodawca wyłączył stosowanie art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane, co oznacza, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nałożyć na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów.
 2. Zgodne z art. 30 ust. 5k ustawy Prawo budowlane do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić, po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej.
 3. Należy zwrócić uwagę na to, że aby można było legalnie rozpocząć roboty budowlane, ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ PRAWIDŁOWE I KOMPLETNE.

 

ODPOWIEDZIALNYM ZA KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ ZŁOŻONEGO WNIOSKU, A TYM SAMYM ZA LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ BUDOWY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU, W TYM PRZYPADKU JEST INWESTOR!

 

DO POBRANIA ORYGINALNA TREŚĆ INFORMACJI:

informacja Starostwo Powiatowe w Legnicy