Informacja dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Informacja dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 08 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2022 r. poz. 1383 / w art. 13 po ust. 1 d dopisuje się ust. 1 e i 1f w brzmieniu:

1) ust. 1e Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem;
2) ust. 1f Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust.1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy Wniosek o świadczenie pieniężne , o którym mowa w art. 13 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy , obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.