Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

tablica - informacja o grantach

Od 1 do 30 września br. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia  mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł.

Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. Zgłaszać do dofinansowania można dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (dla dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych. Planowane zajęcia powinny wykraczać poza ofertę edukacyjną szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
„Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania” – czytamy w informacji na temat naboru na stronie Fundacji PZU.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 tys. złotych brutto. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 proc. wartości dofinansowania. Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5 proc. całkowitego kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Aby wziąć udział w naborze, należy w terminie od 1 do 30 września br. złożyć elektroniczny wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji PZU, w zakładce „Złóż wniosek”.
Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt. Kopię listu intencyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem ma obowiązek dołączyć do podpisanej umowy dotacji, jeżeli zostanie mu przyznana. Brak załączonego listu może skutkować cofnięciem decyzji o przyznaniu dotacji.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji najpóźniej do dnia 18 listopada br.

Link do informacji i regulaminu:
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/granty-do-50-tys-zl-na-zajecia-pozalekcyjne-w-malych-miejscowosciach-regulamin