Drewniane skrzynie na zabawki

Drewniane skrzynie na zabawki

Szanowni Mieszkańcy

W ostatnich dniach na placach zabaw na terenie Gminy Kunice zostały zamontowane drewniane skrzynie, mające służyć do przechowywania niepotrzebnych ale sprawnych zabawek, które będą mogły być wykorzystywane przez dzieci podczas przebywania np. w piaskownicy.

Pozwoli to wyeliminować tę ich część, która prawdopodobnie znalazłaby się w koszu na śmieci czyli weszłaby do strumienia odpadów komunalnych.

Mamy nadzieję, że działanie i pomysł spodoba się Państwu. W przypadku gdy projekt spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem będziemy się starać go rozwijać o kolejne lokalizacje. Obecnie skrzynki znajdują się na placu zabaw w miejscowościach: Kunice ul. Plażowa, Jaśkowice Legnickie plac zabaw koło boiska oraz w Pątnowie Legnickim – plac zabaw za świetlicą gminną.

Działanie wpisuje się w regulacje ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. ,poz. 699 ze zmianami), która w art. 17 wprowadziła hierarchię sposobów postępowania z odpadami polegającą w pierwszej kolejności na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich przygotowywaniu do ponownego użycia, recyklingu, innym procesom odzysku oraz w ostateczności ich unieszkodliwianiu.

Zgodnie z art. 19 tejże ustawy zapobieganie powstawaniu odpadów polega między innymi na:

1) promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji;
2) zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów;
3) zachęcaniu do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących ich naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych;
4) wspieraniu dostępności części zamiennych, instrukcji obsługi, informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub oprogramowania pozwalających na naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa – jeżeli nie prowadzi to do naruszenia prawa własności intelektualnej;
5) zmniejszeniu powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż i z wytwórczością oraz budową i rozbiórką, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik;
6) zmniejszeniu wytwarzania odpadów żywności w produkcji podstawowej, przetwórstwie i wytwarzaniu, w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, w usługach gastronomicznych oraz w gospodarstwach domowych;
7) zachęcaniu do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszy dla zwierząt czy przetwarzania na produkty niespożywcze;
8) promowaniu zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach;
9) zmniejszaniu powstawania odpadów, w szczególności tych, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia lub do recyklingu;
10) identyfikowaniu produktów będących głównymi źródłami zaśmiecania, w szczególności środowiska lądowego i morskiego, oraz podejmowaniu działań w celu zapobiegania powstawaniu odpadów pochodzących z tych produktów i zmniejszaniu ich ilości;
11) dążeniu do przeciwdziałania powstawaniu oraz przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego;
12) opracowaniu i wspieraniu kampanii informacyjnych podnoszących poziom świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.