Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Kunice

Informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31.08.2022 r., na realizację zadań publicznych w 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zostały wybrane oferty z zakresu:

turystyki i krajoznawstwa:
Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie pn. „ Rosochata On Tour”
Dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Piłkarska jesień z Małą Unią”
Dotacja w wysokości – 4.448,00 zł.