Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Legnicy w sezonie łowieckim 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Legnicy w sezonie łowieckim 2022/2023

zdjęcie lasu + napis: terminy polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. „Prawo łowieckie” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 67 ze zm.)

Wójt Gminy Kunice podaje do publicznej wiadomości,

że na terenie obwodów łowieckich nr 150 i 135 odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Legnicy, w następujących terminach:

23.10.2022r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30,
30.10.2022r.- obw.  nr 150 w godzinach od 8:30,
06.11.2022r.- obw.  nr 135 w godzinach od 8:00,
12.11.2022r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30,
20.11.2022r. – obw. nr 135 w godzinach od 8:00,
27.11.2022r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30,
04.12.2022r. – obw. nr 135 w godzinach od 8:00,
11.12.2022r. – obw. nr 135 w godzinach od 8:00,
17.12.2022r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30,
31.12.2022r. – obw. nr 135 w godzinach od 8:00,
08.01.2023r. – obw. nr 135 w godzinach od 8:00,
15.01.2023r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30,
29.01.2023r. – obw. nr 150 w godzinach od 8:30.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Wójt Gminy Kunice

 

 

Obwód łowiecki 150  obejmuje m. Ziemnice w kier. pd-wsch. do m. Grzybiany, dalej w kier. pn.-wsch. do m. Rosochata, następnie w kier. pd.-wsch przez m. Piotrówek.
Obwód łowiecki 135  nie obejmuje  m. położonych na terenie gminy Kunice.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kunice oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.kunice.pl i na www.kunice.pl.